Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Úvodní obecná ustanovení:

 • Níže uvedené obchodní podmínky společnosti Japey s.r.o. se sídlem Olšanská 2898/4a, Praha 3, IČ: 25279823 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou, která má platné živnostenské oprávnění (dále jen „kupující“).
 • Odesláním objednávky kupující akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím.
 • Ustanovení lišící se od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odlišná ustanovení v kupní smlouvě mají v tomto případě přednost před ustanoveními obecných obchodních podmínek.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za dobu předchozího znění obchodních podmínek.

Kupní smlouva:

 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, kupní smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.
 • Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. 
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
 1. zboží se vyprodá v době mezi aktualizacemi skladových zásob
 2. dojde k výrazné změně cen u dodavatele zboží a kupující změnu ceny neakceptuje
 3. dojde k zjevné chybě v ceně zboží
 4. dojde ze strany kupujícího k chybně nebo nepravdivě vyplněným kontaktním údajům

Ceny:

 • Nabídkové ceny uvedené na hatchey.cz  jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo dodatečné změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
  Stejně tak jsou vyhrazeny chyby tiskové.
 • Kupní cena je považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na bankovní účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího nebo dobírkou.

 Platba:

 • Platbu je možné provést hotově do pokladny prodávajícího, dobírkou smluvnímu dopravci nebo bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený na daňovém dokladu.

Přepravné a balné:

Na území České republiky

 • Poštovné DPD 89,- Kč s DPH
 • Poštovné Česká pošta - balík do ruky 119,- Kč s DPH
 • Poštovné Zásilkovna 59,- Kč s DPH
 • Při nákupu nad 1500 Kč s DPH poštovné zdarma
 • Dobírka 29,- Kč s DPH

Na Slovensko

 • Poštovné DPD 12,10 € s DPH
 • Poštovné Zásilkovna 3,16 € s DPH

Pro předání balíku přepravní společnosti týž den je nutné odeslat objednávku do 12 hodin.

V případě, že je zásilka doručena poškozená, je zapotřebí o poškození neprodleně uvědomit prodávajícího, který poté přepravní společnosti poškození zásilky nahlásí do 3 pracovních dnů od doručení zásilky, aby mohlo být zahájeno reklamační řízení. Poškozenou zásilku je možno nepřevzít nebo s dopravcem provést zápis o poškozeném balíku, případně obsah balíku před dopravcem zkontrolovat.

Reklamace:

 • Prodávající poskytne záruku na jakost zboží dle podmínek výrobce zboží. Prodávající se řídí reklamačními řády jednotlivých výrobců.
 • Reklamace a jejich vyřizování se řídí obchodním zákoníkem č. 90/2012 Sb.

Odstoupení od kupní smlouvy:

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího      .
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Ochrana osobních údajů:

 • Prodávající neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne prodávajícímu tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb serveru prodávajícího. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány ani prodány třetí straně, kromě případů, kdy na to kupující bude upozorněn a dá svůj souhlas.
 • Nezbytně nutná osobní data pro doručení zásilky dopravcem uvedená na objednávce budou předána dopravci.

Právní informace:

 • Prodávající je provozovatel stránek hatchey.cz.
 • Veškerý text a data zveřejněná na webových stránkách hatchey.cz a mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat chyby či nepřesnosti. Provozovatel stránek hatchey.cz si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění a nenese odpovědnost za věcné a technické nepřesnosti či chyby. Informace poskytnuté touto webovou prezentací byly připraveny provozovatelem na základě veřejně přístupných informací a dat vyvinutých v rámci obchodní činnosti provozovatele a jiných zdrojů, u kterých je důvodný předpoklad jejich důvěryhodnosti. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí k zajištění přesnosti materiálů a přiměřenosti prezentovaných informací.

Provozovatel stránek hatchey.cz nenese vůči třetím osobám odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod vzniklé použitím informací získaných prostřednictvím hatchey.cz. Provozovatel www stránek rovněž neposkytuje (přes veškerou vynakládanou péči) jakoukoli záruku, že www stránky jsou bez virů a jiných škodlivých komponentů.